بازیهای محلی وسنتی درمنصوریه قدیم

نکات مهم این بازی آن بودکه  باوجودرقابت سنگین رفاقت خوبی هم حاکم بود

درقدیم که برق وامکانات امروزی برای سرگرمی وجودنداشت مردم منصوریه برای پرکردن اوقات فراغت خودبه سراغ بازیهایی میرفتندکه هم ورزش خوبی بودند،هم سرگرمی .تفاوت آن بازیها با بازیهای امروزی این بودکه نوجوانان، جوانان ومیانسالان باهم بازی  وتفریح میکردندو لذت میبردند.بازیهای هرفصلی هم متناسب باشرایط آب وهوایی وامکانات همان فصل بود.مثلابازیهای فصل زمسان عبارت بودند ازچوتوپه،چوکلی،متوک،تپ تپکا.

چوتوپه :ابزاراین باز ی مفرح یک چوب دستی مناسب (بین هفتادتانودسانتیمترطول و25 تاسی میلی مترقطر(ازدرخت بادام،ارزن ویاانار)ویک توپ پشمی که لایه زیرین آن ازلاسیکی بسیارمقاوم ومعروف به سه پوستی به قطرتقریبا 8 سانتیمتربود.این بازی ازپرطرفدارترین بازی ها درزمستان بود.دراین بازی دودسته 5تا15 نفره وحتی بیشتردرمقابل هم بازی میکردند.برای شروع بازی باحقا (بجای قرعه یاشیرخط)موقعیت تیمهارامشخص مینمودند.به این شکل که دونفرسردسته مقابل هم می ایستادندویکی میگفت خوم سردوبم(یعنی خودم بازی راشروع کنم.بعدهرکس به اختیارخود1تا5 انگشتش راجلومیکشید.بعدمیشماردندوشروع کننده رامعین میکردند.مثلا اگریک نفر2انگشت ویکی 3 انگشت میآوردندآن که خوانده بودبایدبازی راشروع میکرد.واگرزوج بودطرف مقابل شروع میکرد. بعدازانجام این تشریفات  دسته شروع کننده سردقه یعنی محل شروع بازی میایستادندوافراددسته دوم  زیردو،درمحدوده زمین بازی که تقریبا50*80متربودتقسیم وجایگیری مینمودند.یک نفرازباتجربه های دسته زیردو،افرادی که بایددرزمین باشند)سردقه میایستادوبرای افرادسردوکه همگی سردقه حضورداشتندتوپرابه تشخیص خودش بین 10 تا30 ساتیمتربالا میانداخت وافرادآن دسته به نوبت زیرتوپ میزدند.فردی که توپ رادردست داشت سعی میکردتوپ راتوری بالا پرت کندکه طرف مقابل نتواندبه آن ضربه بزند.چون دراین صورت میسوخت  وبه اصطلاح آن بازی حرام میشد.اما اگرنفربعدمحکم زیرتوپ میزدبه اتفاق نفرقبلی هردومیتوانستدباسرعت هرچه تمام ترخودرابه آن طرف میدان برسانندوبرگردندوخودرابه دقه برسانند.اما اگریکی ازنفرات دسته زیردوقبل ازاینکه توپ به زمین بخوردآنرمیگرفت  دسته سردومیسوختندوجای دسته هاعوض میشد.یااگرتوپ راروی زمین هم برمیداشتندودرحال هنگام رفت وبرگشت نفرات حرام شده یکی ازآنهارامیزدندبازهم دسته آنها میسوخت.اما اگرتوپ به انها برخوردمیکردولی فوراتوپ رابرمیداشتندویکی طرفهای مقابل راقبل ازرسیدن به دقه میزدندبازی به روال خودش ادامه پیدامیکرد.اما اگردسته سردوهمه چوبهاش به اصطلاح بازی هُس (باطل)میشد.یعنی به توپ نمیگرفت نوبت به سردسته که ازهمه قوی وباتجربه تربودمیرسیدکه حق داشت سه باربه توپ ضربه بزند.اگرازسه باریکی هم خوب زده میشدوهمه فرصت رفت وبرگشت به محل تعیین شده در آنطرف زمین راپیدامیکردندبازهم خودشان سردوبودندودرغیراین صورت آن دسته میآمدندسردو.وقتی شب میشدونمیتوانستندبه بازی ادامه دهندآن دسته ای برنده بودکه دفعات کمتری سوخته بود.

نکات مهم این بازی آن بودکه  باوجودرقابت سنگین رفاقت خوبی هم حاکم بودوبازی به آن مهمی باتنوع قوانین ظریف داورنداشت.اگرگاهی هم اختلاف نظری پیش می امدکه مثلاتوپ به طرف مقابل برخوردنموده یانه  حرف یکی ازبزرگترها که حضورداشت برای طرفین حجت بود.باوجودرقابت سنگین رفاقت خوبی هم حاکم بودوبازی نکات مهم این بازی آن بودکه  باوجودرقابت سنگین رفاقت خوبی هم حاکم بودوبازی

/ 1 نظر / 46 بازدید
zamani

سلام جالب بود .دستتون درد نکنه