شریعتی

 

 
رای ما شریعتی ---

رای مابه استادحاج محمدباقرشریعتی ،رای به سابقه درخشان،تجربه ،تخصص وارزشها است.

نظریک مهندس خلاق ومتعهدشهرمان درپستهای قبلی ،که مدت هابرای انتخاب اصلح تحقیق نموده است.من به حاج محمد باقر شریعتی رای میدهم و برای ایشان هم فعالیت نموده و آرزوی موفقیت ایشانرادارم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
برکت

فقط فریدون قنواتی