شریعتی درگام دوم

 

حمایت پرشوراعضاءتعاونی کشاورزی ودامداران بهبهان ودیگراقشارجامعه ازحاج محمدباقرشریعتی،درتالارارشاد

دراین اجتماع باشکوه مهندس رنجبرها مدیرعامل شرکت فراورده های گوشتی وتعاونی دامداران ازطرف حاضرین رای مردم بهبهان دردوراول به مهندس شریعتی راکه فقط یک هفته فرصت تبلیغ داشت رانتیجه ویژگیهای شخصیتی،تخصصی وخانوادگی ایشان دانست ودررابطه بانقش کشاورزان ودامپروان دراعیین سرنوشت خودگفت:کشاورزان ودامپروران حدود000/11نفرهستندکه بااحتساب خانواده یک سوم جمعیت شهرستان راتشکیل میدهند.لذامیتواننددرانتخاب مدیری توانمندودارای سابقه اجرایی موفق چون مهندس شریعتی در

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید