آداب ورسوم مردم منصوریه درایام عیدنوروز

 

مردم  متمدن منصوریه هم مثل دیگرهم وطنان ما درجای جای ایران اسلامی ازدیربازمدتها قبل از تحویل سال نوکه درروز عیدنوروز اتفاق می افتد،باتمام امکاناتی که دراختیارداشتندتلاش مینمودندکه همگام باطبیعت خداوندی متحول شوند.یک زندگی دوباره وپاک راآغاز نمایند.

 

مردم منصوریه ازاویل اسفندماه باخانه تکانی وزدون گردوغبارازاسباب واثاث منازل،تهیه لباسهای نووشادبرای همه اعضای خانه،خارج کردن لباس عزاازتن داغدیدگان ،تهیه نان شیرنی این دیارکه ترکیبی است ازشیر،شکر،آردگندم،هل،زعفران و....،تبدون که باآردگندم،کنجد،روغن وخمیرمایه تهیه میشد،گندم برشته که  باگندم آماده شده مغز بادام و...مخلوط مینمودندوآماده نمودن دیگرتنقلات وشیرینی جات درپیش بودن اتفاقی مهم رانویدمیدادند.

 

روزعیدنوروزدرمنصوریه شورونشاط وصف ناشدنی ای برپابود.درکوچه هاغوغا بود.ابتداکوچک ترها به دیداربزرگان وریش سفیدان میرفتند.کسانی که درطول سال باهم کدورتی داشتندیاداوطلبانه ویاباواسطه بزرگترها کوچکتران به دیداربزرگترها میرفتند.محال بودکسی درکوچه پس کوچه ها بادیگرهم ولایتی ها رودروشودوبدون عرض ادب ،عیدمبارکی واحوالپرسی بگذرد.

 

درایام عیدنوروزنوجوانان ،جوانان وحتی میان سالان به دامن سرسبزورنگارنگ منصوریه خصوصآنخلستان زیبای کنارروستای دیروز وشهر امروزمنصوریه میرفتندوبه بازی وسرگرمی میپرداختند.

 

به هرصورت مردم منصوریه همه ساله شاداب وبادل وجان درعیدنوروزبه استقبال آیه شریفه،یامقلب القلوب والبصار،یامدبراللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال،حول حالناالااحسن الحال میشتابند.

 

بنده پیشاپیش عیدنوروز 93وسال نوراصمیمانه خدمت شما همشهریان شریف وبنده نوازشهرمنصوریه تبریک عرض نموده وازخداوندمتعال سالی پرخیروبرکت توام باسلامتی برایتان آرزومندم.

 

خدمتگذارهمیشگی شمامردم حق شناس  شهرمنصوریه ،ایرج بهمن پور

 

/ 0 نظر / 16 بازدید